Videos da festa da fraga

Loading...

domingo, junho 24, 2007

Campamentos de verán na Coruña

A Asociación Pedagóxica e Cultural Gamelán da Coruña traballa con menores, e están a procurar monitores de ocio e tempo de lecer voluntarios e/ou en prácticas, para os meses de xullo e agosto, tempo no que organizan campamentos de verán. Están buscando xente activa que queira realizar as súas prácticas ou que queira colaborar con eles. Están abertos a calquera proposta de traballo, organizando as programacións entre todo o equipo de monitores. É un campamento de integración con rapaces normalizados, rapaces con algunha discapacidade e/ ou derivados de Servizos sociais.

Se che apetece gozar aprendendo...anímache!! Pagan desprazamentos (dentro de España), aloxamento e manutención.

A s o c i a c i ó n P e d a g ó x i c a e C u l t u r a l G am el án
R/ A d e l a i d a M u r o 5 2 - 5 4 B a i x o – A C o r u ñ a
T e l : 9 8 1 2 2 2 5 5 4 M ó b i l : 6 3 9 6 5 0 1 6 4

1 comentário:

Anónimo disse...

Título Coordinador/director de campamento
Descripción Se necesita con urgencia un coordinador/director de campamento titulado para campamento en A Coruña.
Area geográfica Europa País España
Provincia A Coruña Zona, barrio, etc A Coruña
Dedicación Puntual (Horas semanales)
Categorías Infancia
Adolescentes/juventud
Discapacitados intelectuales
Discapacitados físicos/sensoriales
Educación y cultura
Ocio y tiempo libre

Fecha límite de inscripción 30/06/2007 Fecha comienzo 02/07/2007
Perfil/Requisitos Coordinador/director de campamento titulado
Plazas 1

Contacto con Asociación Gamelán