Videos da festa da fraga

Loading...

domingo, dezembro 30, 2007

Xornada Audiovisual pontesa o día 4 no cine Alovi


Asociación Socio-Cultural Choiva Azeda presenta:

Xornada Audiovisual Pontesa

CINE ALOVI o día 4 de xaneiro ás 20:30 h

A proxección de creacións audiovisuais pontesas inclúe as seguintes curtas e documentais:

-"Ciclo Combinado" (galardoado con GZcrea) de Sabela Pernas e Nuria Castro

- "Mundo Bazar" de Sabela Pernas e Marta Ramos

- "Minerva" de Mario Añón

- "Interferencias" de Roberto Rego

- "O reflexo da lembranza" de Roberto Rego

-"Cambio de planes" de David Solana e Manoel Fdez. Campelho

- E ALGUNHA SORPRESA MÁIS

Máis información no telf. 670432491

Pincha no cartace para amplialo

DÍPTICOS DA XORNADA AUDIOVISUAL PONTESA (VENRES 4 DE XANEIRO NO CINE ALOVI)
Pincha enriba das imaxes do díptico para saber máis das curtas e dos documentais da esperada:

 PROXECCIÓN AUDIOVISUAL DE CREACIÓNS PONTESAS

VENRES 4 DE XANEIRO

Lugar: CINE ALOVI (AS PONTES)

Hora: 20h30

Organiza: ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL CHOIVA AZEDA

A Comunidade Xitana, camiño da Normalización


A Comunidade Xitana, camiño da Normalización:

Os grandes logros dos últimos anos e a importante transformación lograda pola comunidade xitana desde os tempos da Transición non pode ser ocultado pola existencia de certos problemas sociais que aqueixan á comunidade xitana, como a outras persoas e colectivos na nosa sociedade.

O vaso medio cheo ou medio vacío. Eis a cuestión de fondo. Existe unha imaxe secularmente vexatoria da Comunidade Xitana. Ademais, cincocentos anos de lexislación en contra dos xitanos. Un ordenamento xurídico pensado para promover a uniformidade que impediu o normal desenvolvemento deste pobo milenario entre nós e o situou entre a asimilación e a marxinalidade. Nesas condicións, a normalización social desde a diferencia pasou a ser unha rareza.

        Despois deses cincocentos anos, levamos pouco máis de vintecinco de recoñecemento da cidadanía e de procura da participación social desde a propia idiosincrasia. Un reto digno dunha sociedade democrática e madura, que a propia comunidade xitana acolleu con entusiasmo.


Os froitos están á vista: Desde1983 a 2000, a escolarizaciónno nivel de ensino primario pasou do 65% ao 94%: en 18 anos ganáronse dezanove puntos porcentuais. A escolarización no tramo da secundaria pasou de ser prácticamente inexistente a un 40%. Esta mellora, aínda máis chamativa que a anterior, obedece ao comezo máis temperá da Educación Secundaria a á obrigatoriedade da mesma na actualidade. Pero supón un cambio cualitativo que aínda non foi suficientemente valorado polo conxunto da sociedade. Outro tanto podemos afirmar respecto da Educación Infantil: desde unha presencia totalmente testemuñal a un 63% de escolarización pre-obrigatoria. Tendo en conta que as habilidades máis importantes para a adquisición de destrezas, actitudes e contidos educativos se desenvolve durante estes periodo da vida, esta mellora apunta a un cambio radical que se consolidará durante os próximos anos. De feito, en localidades como Vigo a desescolarización en Secundaria Obrigatoria é mínima (menos do 5%) e a das mulleres mellora a dos homes. Este cambio histórico tenderá a consolidarse e a extenderse a outras localidades.


Pero existen outros datos positivos que deben ser salientados. A cobertura sanitaria universalizouse. Así, a atención sanitaria deixou de ser de beneficencia a ser universal. A consulta médica deixou de ser basicamente hospitalaria (o 66,5% en 1983) a ser fundamentalmente ambulatoria. As visitas ao médico pasaron de ser ocasionais (o 62% non asistían nunca ao médico en 1983) a ser habituais.
       

Outra área de normalización é avivenda: non en toda a comunidade autónoma de Galicia, pero con logros moi importantes en certas localidades:  en Vigo só o 2,5% vive en chabolas. Porcentaxe moi similar atopamos na cidade de Pontevedra.
En canto ao emprego, a chatarra pasou de ser a actividade principal para o 46% da poboación en 1983 a un 28% en 2001 (datos para as cidades de Vigo e Pontevedra). A cambio, as actividades comerciais reguladas pasaron do 25% ao 34% no mesmo período. Entre 1995 e 2001 deuse un incremento do 500% nos contratos por conta allea, en empresas de tanto prestixio como Citroën e tan variados como a hostelería, a loxística, os servicios sociais, a construcción ou a limpeza industrial. Este cambio racha a imaxe social de dependencia das prestacións sociais e apunta a unha amplia participación na vida económica, onde os traballos marxinais tenden a desaparecer e a ocupación normalizada a incrementarse de forma continua.


No nivel cultural tamén se produciron cambios importantes. Incrementouse a afiliación á Igrexa Evanxélica Pentecostal de Filadelfia, cunha marcada preocupación pola formación e a educación; unha nova imaxe da muller xitana que inclúe a diminución de número de fillos, a obtención de permisos de circulación, o estudio (o primeiro diplomado universitario de Galicia é unha muller) e mesmo o traballo por conta allea; novas perspectivas para a xente nova desde o ocio á participación social...

          Por suposto que siguen existindo realidades de exclusión social moi evidentes, comportamentos moi conservadores en determinadas familias... Pero necesitamos insistir nos elementos positivos da realidade xitana: por ben da comunidade e por ben da sociedade.

Santiago González Avión. Director Territorial da FSG en Galicia.

EXTRAÍDO DE WWW.GITANOS.ORG

+ INFO: Web da FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

Central Térmica de As Pontes, o maior foco de contaminación galego


COMUNICADO DA ASOCIACIÓN ECOLOXISTA GUERRILEIR@S DAS FRAGAS:

Co motivo da aparición do alcalde de As Pontes nun programa  emitido a nivel estatal falando do cambio climático, o grupo ecoloxista Guerrilleiros das Fragas, quere expresar o seu parecer do tema  o non se lle permitir participar neste programa.

Perplexos contemplamos como o representante dos ponteses, que non da empresa ENDESA, facía una alabanza dos “esforzos que a empresa fai por adaptarse ó  cumprimento de quioto, investindo  600 mill. de euros para reducir as emisións de CO2 nun 20 % e as de SO2 practicamente no 100%”

Pois como o propio alcalde tamén dicía, é necesario falar con propiedade destes temas,  e os ecoloxistas de as pontes o facemos acudindo os propios datos que a empresa está obrigada a publicar para a súa certificación ambiental.  Neste documento lemos que as reducións de emisións serán do 6,9 % para o CO2, e do 96,9% para SO2. Isto significa que a central seguirá emitindo cerca de 10.000.000 de toneladas de CO2 ó ano,  case que o dobre do que emite a totalidade do parque automobilístico galego.

Xa ninguén  dubida que o cambio climático producido polo efecto invernadoiro é un dos maiores problemas ambientais ós que nos enfrontamos, a influencia humana sobre o clima é evidente debido o aumento de  emisións de CO2 antropoxénicas como as da térmica de As Pontes. Secas prolongadas, fortes inundacións, olas de calor contaminación do aire…son algunhas das consecuencias do actual modelo enerxético baseado na queima de combustibles fósiles, que emiten o redor do 30 % do CO2 total español. En consecuencia temos que abandonar estas enerxías sucias e incrementar dunha forma racional a participación das renovables, así como promover o aforro e a mellora da eficiencia enerxética.

Pero inda hai máis porque falaba dos “esforzos ambientai” da empresa, algo pouco menos que escandaloso e  que require una breve revisión histórica . A central térmica de As Pontes con 1.400 Mw de potencia é a maior térmica do estado e foi construída entre o 1972 e 1979 para explotar o xacemento de lignito pardo situado o seu pé. Entre 1993 e 1997, a central foi transformada para consumir unha mezcla de lignito e de carbón subbituminoso de importación. Perante o esgotamento do lignito extraído nas pontes a central afronta nestes momentos outra transformación para operar a partir do 2008 só co carbón de importación o cal é menos contaminante e grazas a elo se producirán as reducións da contaminación. Vemos pois que a central de esforzos ambientais nada, senón que grazas o esgotamento do xacemento autóctono, esta  vese obrigada a transformar as caldeiras  para proseguir coa produción.

Guerrilleiros das Fragas
Apartado correos 41 C.P:15320
As Pontes
Teléfono contacto: 659 734273


sábado, dezembro 29, 2007

Fin de Ano na Asociación Cultural DZ de San Sadurniño


Asociación Cultural DZ presenta:

FIN DE ANO 007


Licencia para bailar

Lugar: local da asociación (antigo cine San Sadurniño)

Apertura de portas: 1:00h

Prezo: 35€ 

Inclue: Barra Libre, Cotillón, Gardarroupa, Pincho e almorzo pola mañá. 

AFORO LIMITADO!!! 

Reserva xa a túa entrada no telf. 649381132

quinta-feira, dezembro 27, 2007

COMUNICADO: PLATAFORMA NA DEFENSA DO PATRIMONIO DAS PONTES


Logo da recente desaparición do anel lítico da Mourela e da destrución da necrópole prehistórica pola Autovía Ferrol-Vilalba AG-64 e pese ás denuncias que levamos feitas ao respecto da situación de indefensión dos elementos patrimoniais do concello, atopámonos hoxe ante un novo intento de dinamitar o noso legado cultural.

círculo lítico do Bidueiral, situado na parroquia pontesa do Freixo é o novo monumento megalítico do concello das Pontes que se ve afectado este ano. Un suma e segue que está a por en evidencia as actuais políticas, autonómica e local, sobre a xestión dos nosos recursos patrimoniais. Un parque eólico, propiedade da empresa Eólicas del Noroeste S.L., é a nova infraestructura que ameaza este ben.

O círculo, que ten unhas dimensións aproximadas de nove metros e medio de diámetro máximo e está formado por rochas e pedras de seixo e cuarcita, así como laxes de pizarra soterradas verticalmente na terra, presenta ademais un par de aliñamentos paralelos de pizarra soterrados, a xeito de entrada ao círculo. Ao seu carón existe un túmulo prehistórico, que ao igual que o círculo non está catalogado, tal e como puidemos comprobar no Inventario Arqueolóxico do Concello das Pontes.

A esta, xa de por sí, descontrolada situación hai que engadirlle o feito de que ámbolos dous elementos se atopan dentro do polígono de afectación do Parque Eólico da Valiña, promovido pola empresa Eólicas del Noroeste, S.L.. Unha nova infraestructura, que pon en serio risco a conservación do noso patrimonio cultural.

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do parque, data de setembro de 2001 e recolle a existencia do círculo lítico, mais non así a da mámoa. Ainda que estes elementos atópanse incluidos dentro do polígono de afectación do parque, o EIA establece que non se verán afectados polas obras.

Nembargantes, tendo en conta que para estos casos as Normas Subsidiarias e Complementarias do Planeamento da provincia da Coruña, establecen unha protección de 200 metros para elementos arqueolóxicos, dende a Plataforma consideramos que a construción dunha zanxa de cableado que unirá este parque coa subestación de San Xoán, próxima ao lugar, invadirá a zona de protección arqueolóxica dos elementos e provocará fondos prexuizos na conservación dos restos que poidan existir no entorno dos mesmos.

Diversos autores sinalan a este círculo lítico, como o único que se conservaría na actualidade na Galiza, logo da recente destrución dos restos do círculo da Mourela. Así o confirma tamén o EIA, que sinala o seguinte:

“se trata según algunos autores del único círculo lítico que se conserva en Galicia (…) Tiene unos nueve metros y medio de diámetro máximo y está formado por rocas y piedras de cuarzo y cuarcita y laxes de pizarra enterradas verticalmente en la tierra. Según algunos autores tendría un par de alineamientos paralelos de pizarra enterrados, a modo de entrada al círculo, orientados en sentido E-O (…). Por todo ello la fragilidad en este sentido cabe considerarla como baja”.

Os veciñ@s das Pontes que integramos a Plataforma, cremos que a situación con respecto ao Patrimonio da comarca do Eume, non mudou nada nos últimos meses, semella que a destrución do noso anel da Mourela, deulles pulos aos iñorantes para seguir a desfacer o noso gran legado cultural. Namentres os que venderon a súa identidade ao mellor postor, tratan de amosarnos unha parcial realidade a través de mostras e exposicións, que o único fin que pretenden é lavar a cara das institucións que erraron na planificación dunha infraestructura clave para o desenrolo da nosa comarca.

O círculo lítico do Bidueiral merece un trato diferente ao que recibiron os aneis da Mourela e ás mámoas destruidas. O seu carácter exclusivo como elemento susceptíbel de ser estudado, documentado e recoñecido o seu valor cultural, lévanos a plantexar a necesidade da elevación deste elemento á categoría de BIC Ben de Interese Cultural.

Cremos asemade na necesidade de que o Concello das Pontes tome conciencia da inxente cantidade de recursos patrimoniais que están espallados polo termo municipal e acometa a finalización da catalogación que estaba a levar a cabo o LIA Laboratorio de Investigacións Arqueolóxicas, así como a organización do fondo arqueolóxico depositado nos locais da estación de autobuses que agarda dende hai máis dun ano a que se lle tome en consideración.


+ INFO: PLATAFORMA CIDADÁ EN DEFENSA DO PATRIMONIO DAS PONTES

1º Festival Furtivo en Cangas do Morrazo


A Asociación Musical “DESKARGA FURTIVA” celebrará os próximos 28 e 29 de decembro o I FESTIVAL FURTIVO en Cangas do Morrazo (Pontevedra). 

Disfrutade da festa.

PARA VER MELLOR O CARTACE, CLICARLLE EN RIBA.

Ratzinger, oligarca e líder dos católicos, suprime a mula, o boi e os pastores do pesebre


Conservador e rigoroso, amante da ortodoxia máis estrita e das misas en latín, Benedito XVI cinguiuse ao que relata a Biblia e ordenou quitar a mula, o boi e os pastores dos tradicionais pesebres do Nadal. O papa-xerente, gran coñecedor da figura de Jesús, baséase no Evanxeo de San Mateo e defende que as figuras representadas na tradición proceden dos Evanxeos Apócrifos. Isto, por suposto, creou debate en torno á orixe do Cristo.

Agora só fai falla que quiten a virxe e os anxos, que tampouco estaban alí. Alí so estaban as monxas e os curas pasando o cepillo e pedindo por todos, bueno, menos polos pecadores, que eses xa falarán co INNOMBRABLE o día do XUIZO FINAL que segundo o Xerente da Multinacional Católica, tense previsto para o 25 de decembro de 2.999, para conmemorar o Terceiro Milenio da chegada de Xesús dende as estrelas máis lonxanos do firmamento. Que conste que íase celebrar no ano 2.000 (aínda non se esqueceu o gran efecto que provocou) pero parece que por falta de abogados de oficio e de que aqueles días o ex-Xerente cristiano andaba constipado, aplazouse 1.000 anos -tempo de sobra para seguir con esta leria-.

A Casa da Enerxía: un proxecto sen explicar

A CASA DA ENERXÍA, si señor, un dos proxectos máis controvertidos e dos que máis se ten falado na derradeira década, xa abríu as súas portas, pero aínda se descoñece que hai realmente tras os seus muros de formigón.

O local será a sede da Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña (FAEPAC), entidade cuxo fin principal é "a mellora e o aproveitamento dos recursos enerxéticos provinciais, así como a sensibilización das autoridades locais, as empresas e os cidadáns sobre a escaseza de recursos enerxéticos" (case nada).

Para os máis interesados podedes consultar a súa web. 

Nós, congratulámonos de que por fin teñamos un museo no pobo (o etnográfico non conta porque é propiedade dun colexio)... por qué tamén é un museo non sí? Esperemos que nos vaian explicando que é a famosa casa, porque non esquezamos que é unha inversión dos pontes@s.

E sentímolo polos grafiteros e os porretas, que agora teñen un sitio menos para o seu esparcimento cotiá.

A asociación A Gentalha reivindica un Santa Claus galego: O APALPADOR


O “Apalpador” é unha das tradicións galegas de Nadal que se festexaba no Courel. Este personaxe era un vello xigante que tiña como oficio ser carboeiro e que vivía nas devesas de alta montaña. No Nadal baixaba ás aldeas para apalpar as barrigas dos nenos para comprobar que estaban ben alimentadas e deixáballes unha morea de castañas quentes. Esta figura propia está a ser recuperada pola asociación cultural a Gentalha do Pichel a través de información no sitio web e a edición de material variado. Canda esta iniciativa, A Secretaría Xeral de Política Lingüística acaba de publicar unha serie de recomendacións para aproveitar o noso idioma nos regalos propios destas datas.


NOVA EXTRAÍDA DE CULTURA GALEGA.ORG

quarta-feira, dezembro 26, 2007

Choiva Azeda F.C. volveu gañar esta fin de semana

Imaxe: Diego Armando celebrando un dos goles de Choiva Azeda no pabillón das Pontes

Como o oides, a equipa de Choiva Azeda conqueriu a súa 3ª victoria no que vai de tempada e xa lleva DEZ pedazo de puntos na liga local pontesa.

Nesta ocasión os contrincantes foron a Cervezeiría Trasgo, sendo o resultado final dun enganoso 3-2, xa que os azedos tiveron ocasións dabondo para non rematar pedindo a hora, tal como sucedeu... "así tamén é máis emocionante", espetóunos un siareiro ao remate do encontro. 

Os goleadores azedos foron nesta ocasión o "xamón pata-negra" Santiago e por partida dobre Sebastián, o aguililla da área.

sábado, dezembro 22, 2007

A Xunta tramita a cesión por parte da Santa Igrexa do mosteiro en ruinas de Monfero


O Arcebispado de Compostela, cedeulle á Xunta de xeito gratuíto o Mosteiro de Monfero, con vistas a que o recupere e o poida explotar nos vindeiros cincuenta anos.


sexta-feira, dezembro 21, 2007

PROGRAMA NADAL NAS PONTES 2007- 2008


Os compañeiros da Asociación Amigus veñen de publicar o programa cultural das festas do Nadal nas Pontes.

Aínda que nos non somos moi navideños, non queremos ir a contra corrente coma o salmón neste asunto, así desexámosvos unha Boas Festas con maiúsculas. Non gastedes todo, meus!

Pincha aquí para ver o Programa Nadal nas Pontes 2007-2008

Amigus Party


Unha nova edición da amigus-party se está a preparar, outra vez co-organizada co concello das Pontes, coa colaboración do Grupo de Empresa de ENDESAmancomun.org, o CESGA, a Consellería de Innovación e Industria, e Openor 

Para asistir á amigus-party nadal-2007 debes vir equipado co teu ordenador e todo o necesario para poder conectalo a un só enchufe. Ten en conta que tes dereito a unha praza onde instala-lo teu ordenador e a un enchufe de rede eléctrica e outro de rede de datos. O resto deberás traelo ti. Para que non te esquezas de nada imos poñer unha pequena lista de cousas imprescindibles:

- CPU, monitor, rato, teclado e cables (moita xente esquece o rato, ¡ollo!).
- Tarxeta de rede Ethernet con conexión RJ45.
- Regreta de enchufes.
- Cascos para a música. OS ALTOFALANTES ESTÁN TERMINANTEMENTE PROHIBIDOS.
- D.N.I.

Aparte disto, é recomendable traer:

- Un desparafusador de estrela, para poder abri-lo teu PC se algo falla.
- Un CD de instalación do sistema operativo e os drivers das tarxetas que teñas instaladas.
- Cargador de telemóbil (se tes telemóbil).

Non está de máis que faigas unha copia de seguridade dos datos importantes antes de acudir a amigus-party nadal-2007, e que instales un antivirus.

Os horarios da 
amigus-party nadal-2007 son os seguintes:

A montaxe será o mercores 26 a partir das 20:30 no Lar
Abrimos o xoves as 10:00 do mediodia ata as 02:00am do venres
O venres empezaremos as 10:00 da maña ata o sábado as 14:30 da tarde. Se a noite do venres vemos que fai falla pechar, se abriría de novo o sábado as 10 da maña.

O prazo de inscripcion remata o 
26 de decembro , a inscrición pódela realizar cubrindo este formulario 

campionatos de @migus

Ademáis, nesta edición da amigus-party temos campionatos de Warcraft 3 Frouzen TroneCounter Strike 1.6 torneo 5 vs 5Call of Duty PC vs MAC e campionatos coa XboxNintendo Wii e a PS3 .

CS 1.6 Torneo 5 vs 5

-MR15 (millor de 15 rondas)
-Elección de bando por sorteo ou pacto entre equipos
-Tempo de ronda 2 minutos e Freezytime 7 segundos.
-Bomba 35 segundos.
-Mapas: de_dust2, de_aztec, de_inferno

En función da xente que se inscriba, o campionato consistirá nunha primeira fase de grupos y despois eliminatorias directas a dobre mapa.

Call of Duty 2 PC vs MAC

Modo de xogo , a decidir co persoal dispoñible para o partido.

Warcraft 3 Frouzen Trone 

Tes as bases a descarga no seguinte 
enlace (pdf)

segunda-feira, dezembro 17, 2007

Lugo: Bonito sí, pero non así!

chimenes

Este martes 18 ás 20:00 h. no salón de actos do IES Lucus Augusti (antigo
Instituto Masculino), a asociación Lugo Patrimonio e a asociación pola
defensa do Parque Rosalía presentarémosvos a campaña:

LUGO: BONITO SI, PERO NON ASÍ

Esta campaña nace coa vontade de que a ela se sumen tódalas persoas e
asociacións que o desexen, e coa finalidade de debatir e participar do
urbanismo, a arquitectura e a conservación do patrimonio en Lugo. Na
charla farase un percorrido en imaxes por acertos e desacertos
urbanísticos, os danos que sufre a muralla, sensibilización á hora de
rehabilitar, e a situación actual do proxecto de construcción nas Costas
do Parque.

Para participar e intervir neste acto foron convocadas os seguintes
colectivos:

- Federación de Asociacións Veciñais
- UNAVE, Unión de Asociacións Veciñais
- Asociación O Carballo (Parque Marcos Cela)
- Adega
- PRODELUGO, Asociación para la promoción y el desarrollo de Lugo
- Colexio de Arquitectos

Agradecendo a difusión desta mensaxe e agardando contar coa túa
participación, recibe un saudo

Asociación pola Defensa do Parque Rosalía
http://www.parquerosalia.es

Asociación Lugo Patrimonio
http://www.lugopatrimonio.org

domingo, dezembro 16, 2007

Festival este venres en Naraío: A Veiga Rock


Este venres 21 de decembro, A VEIGA ROCK de Naraío.

O festival contará coas actuacións de ZËNZAR, LOS TIGRES DEL CAÑOTAS e un dos grupos que ensaian no local da A.C.DZ, os increibles, inconmensurables e todas as palabras que empezen por "in" que se vos ocurran... THE CAÑAS.

O festival está organizado pola A.V.V. O Castelo de Naraío

Sabela Pernas e Nuria Castro recibiron o premio «Galiza Crea» por un curto documental


Sabela Pernas e Nuria Castro son dúas mozas das Pontes de 24 e 27 anos de idade, que onte recibiron o premio «Galiza Crea», co que a súa curtametraxe documental foi galardoado como o mellor traballo audiovisual galego. A gala tivo lugar en Cangas do Morrazo ás oito da tarde. 

A curtametraxe gañadora leva por título Ciclo Combinado, e nel as dúas mozas narran o impacto ambiental e social que supuxo a instalación de Endesa nas Pontes nos anos setenta, a través do testemuño de varios veciños e traballadores do lugar. Trátase dunha polifonía de voces na que intentamos reflexar a transformación que supuxo a central na sociedade pontesa, ou desarraigamento pola chegada de xente de fóra dá vila, e ou futuro que lle espera co peche dá mina e ou novo lago», explica Sabela Pernas. A idea xurdiu porque as dúas mozas eran compañeiras de clase e amigas: «Para nós era algo coñecido porque ou vivimos en primeira persoa, e cremos que é importante saber de onde vimos e a onde imos. Agora vai pechar a mina e pode que As Pontes chegue a ser un pobo turístico», explica Sabela.

Proxección o 4 de xaneiro

Ésta foi a súa primeira experiencia documental e, ante o éxito obtido, esperan continuar traballando en novos proxectos, indagando aínda máis na sociedade das Pontes. Aínda que, por agora, terán que esperar, xa que Sabela está estudando en Londres e Nuria en Barcelona. Os interesados en ver Ciclo Combinado, poderán facelo nas Pontes o próximo día 4 de xaneiro, a primeira vez que se proxecte nesta cidade, onde naceu.

Nova da Voz de Galicia

sexta-feira, dezembro 14, 2007

SOS MOURELA: A MOURELA, VÁISELLES

A CPTOPT está a acometer unha actuación de emerxencia na gabia da Mourela debido á inestabilidade dos terreos

Hai xa semanas que varias máquinas e traballadores afánanse na estabilización dos taludes da Mourela realizando operacións de gunitado, mediante as que tratan de evitar que a altura excesiva da gabia, remate con parte da Mourela derrubada.


Esta fin de semana remata a programación cultural do outono nas Pontes

Este é o carpace que nos envían desde o Departamento de Cultura na Casa Dopeso.

quinta-feira, dezembro 13, 2007

COMUNICADO: PLATAFORMA NA DEFENSA DO PATRIMONIO DAS PONTES


Ante a apertura da exposición A Memoria da Terra instalada no edificio de usos múltiples pontés Casa Dopeso, dende a Plataforma queremos manifestar que non estamos en contra de ensinar a cultura ao pobo. Mais sí en contra do engano e a mentira. O tempo bule e eiquí a única Memoria que garda a Terra é a da destrución sistemática do seu Patrimonio Cultural e Natural.

A mostra que prentende facer un repaso pola Historia e presentar os resultados dos diferentes traballos arqueolóxicos levados a cabo no municipio, está financiada pola Consellaría de Cultura da Xunta de Galicia e cústanos aos galeg@s máis de 21.000 €.

Se temos en conta que o número de profesionais que traballaron nas tarefas de escavación da Mourela superou o centenar, sen resultado coñecido polo momento. E que a autorización de Patrimonio para proseguir as obras, viña respaldada pola idea de que non quedaba nada, cando menos susceptíbel de ser conservado. Agora, sete meses despois da destrución dos restos do anel lítico da Mourela, os que se din profesionais da arqueoloxía en Galiza presentan unha exposición sobre algo que xa non existe e que eles mesmos axudaron a destruir cos seus informes. E nós como veciñ@s das Pontes temos que tragar coas súas lerias e pantomimas. Canto máis?

Dende a Plataforma, consideramos que esta exposición é simplemente unha defensa da postura irracional que o goberno da Xunta tomou coa decisión de destruir os restos da necrópole prehistórica. Unha exposición programada xa antes da destrución, para lavar a cara de quen errou na planificación da autovia. Unha exposición en fin, da mentira e do engano para xustificar e correxir o que foi unha decisión política mal tomada e que supuxo a perda dun lugar excepcional do Megalitismo galego.

Agora unha exposición que revisa a historia. Unha historia pragada de roubos, atentados e destrucións sistemáticas do noso Patrimonio. Máis de 80 mámoas e 3 castros devorados por escavadoras na mina de carbón. Casas, cabazos, pontes, cruceiros, muiños derrubados, parroquias enteiras cos seus lugares postergados ao esquecemento da sinrazón. A colección de materiais do Castro de Espiñaredo, desaparecida en mans escuras. O Portorroibo paleocristiano devorado sen compasión. O vaso campaniforme da Vilavella, desaparecido dunha das vitrinas da Facultade de Xeografía e Historia de Santiago. O Chamoselo romano, soterrado baixo coches, casas, rúas e polución. As pontes que nos definen fendendo polos petrís. E un longo etc. Se a exposición reflicte todas estas situacións reais que padeceu e padece o Patrimonio das Pontes, os nosos parabéns para a organización.

Se pola contra atopámonos ante a manipulación da verdade, ante a omisión dos datos e das opinións que testemuñan a situación de desamparo legal que padecen os nosos recursos culturais e ante a declaración pública da ineptitude dos nosos administradores en favor dun malentendido progreso, non nos queda máis que loitar. Loitar para que a verdade da Mourela continúe viva, para que a moura conspiración que aniquilou o noso herdo pague a débeda que mantén coa nosa terra.


Canto Máis?

quarta-feira, dezembro 12, 2007

CONCURSO PROXECTOS EMPRESARIAIS INNOVADORES. 22.000 € EN PREMIOS


Xa está aberto o prazo para a presentación de candidaturas á VIII edición do CONCURSO DE PROXECTOS EMPRESARIAIS INNOVADORES DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA para premiar a aqueles emprendedores e emprendedoras das universidades galegas e dos centros asociados da UNED en Galicia que presenten un PROXECTO EMPRESARIAL INNOVADOR.

O obxectivo é impulsar a creación de empresas innovadoras promovidas por estudantes, licenciados e licenciadas ou investigadores e investigadoras, así como a innovación empresarial e a xeración de emprego.


PREMIOS DO CONCURSO:

BASE TECNOLÓXICA:

Primeiro premio: 9.000 euros + ata 24.000 € de financiamento mediante préstamo participativo

Segundo premio: 5.000 euros

EMPRESA XOVE: 2.000 euros

MULLER EMPRENDEDORA: 2.000 euros

PROXECTO MEDIOAMBIENTAL: 2.000 euros

PROXECTO CON SENSIBILIDADE SOCIAL: 2.000 euros


O prazo de presentación de solicitudes remata o 31 de xaneiro de 2008 ás 14.00 Para máis información, consulta as bases en


Programa UniemprendeUNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA http://www.uniemprende.es/

segunda-feira, dezembro 10, 2007

A plataforma Merexo non se vende convoca á comunidade internauta en axuda desta paraxe

Para cada medida das administracións que vén envolta en controversia e que non convence a unha parte dos cidadáns, hai unha resposta. E a Rede é cada vez máis o sitio onde se emite cara ó mundo esa resposta. Así o puidemos constatar en iniciativas como Salvemos Monteferro, SOS Courel, A Ría non se vende, ou a de Amigus nas Pontes a prol da conservación do Círculo Lítico da Mourela. Este tipo de mobilizacións, que son como un aviso de que Internet e todas as cousas que a rodean serven como plataforma de diálogo pero tamén como observatorio e medida de presión, comparte feitura e fondo con Merexo non se vende, que é froito da oposición dun colectivo de veciños de Muxía á chegada dunha nova planta acuícola á dita paraxe de Merexo.

A cuestión é esta: o proxecto de construción dun complexo empresarial que ocuparía 270.000 metros cadrados de costa para o cultivo e crianza do rodaballo non convence ós veciños. Estes, co fin de mobilizar á restante comunidade internauta, veñen de habilitar na web seccións encamiñadas a recadar sinaturas de apoio e a achegar material de todo tipo sobre a orixe deste problema e as súas consecuencias (inclúense imaxes do presente de Merexo e do futuro, cando estea ocupado polas piscinas da planta acuícola).

A páxina tamén ofrece unha galería fotográfica sobre as mobilizacións organizadas até o de agora, o decálogo dos veciños en contra do Plan Galego de Acuicultura da Xunta e mesmo unha pequena pero fermosa escolma de fotos históricas desta vila da Costa da Morte.

Información de Código Cero

domingo, dezembro 09, 2007

ArtesaniadeGalicia.org pon os obradoiros galegos na Rede

Nestas datas nas que adoitamos a estrugar os miolos pensando no mellor agasallo para os nosos amigos, irmás, curmáns e demais familia e achegados, non podía vir máis a conto a páxina web Artesanía de Galicia.

Esta web, á que se pode acceder dende finais do pasado mes de novembro, funciona agora a modo de escaparate dos produtos manufacturados tradicionais do país, para que podamos botarlle unha ollada rápida e facernos co mellor obsequio para os nosos seres queridos (sobre todo se lles gusta a artesanía galega) logo de localizar o artesán que nos colla máis preto. O portal ofrece múltiples ferramentas entre as que cómpre salientar un buscador, unha axenda de eventos, un localizador de artesáns e un arquivo de documentos.

ArtesaniadeGalicia.org ofrece unha perfecta visión do conxunto do sector e preséntase como unha completa guía con toda a información de tódolos obradoiros artesanais galegos.
A web, que está traducida ó galego, ó castelán e ó inglés, permite contactar directamente cos obradoiros e visualizar as pezas de artesanía así como realizar procuras por comarcas ou por tipos de produtos.

información de Código Cero

quinta-feira, dezembro 06, 2007

ÚNETE AO DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN CONTRA O CAMBIO CLIMÁTICO

Amig@s,

O momento que tanto esperabamos chegou. O cume internacional sobre cambio climático máis importante desde Kyoto é esta semana en Bali, Indonesia. Representantes dos nosos gobernos terán a oportunidade de previr—dunha vez por todas—unha crise climática. Con todo intereses económicos moi poderosos seguen intentando retardar o proceso—e por iso debemos facer oír as nosas voces en Bali. Este sábado, Avaaz está organizando unha marcha virtual como parte do día internacional de acción contra o cambio climático.

Para asegurar que nos escoiten en Bali, activistas de Avaaz en Indonesia levarán bandeiras e carteis indicando cantas persoas en cada país asinaron a petición pedindo un novo acordo mundial sobre o cambio climático. Aínda que non esteamos alí, os nosos representantes saberán que estamos pondo atención e que non queremos que volvan de Bali cunha man chea de nada e outra cousa de ningunha. Segue o enlace seguinte para asinar a petición, e se xa asinaches, utiliza o o formulario ata abaixo da páxina para invitar aos teus amigos e familia a que participen. ¡Tomarache só un momento!

ASINA CLICANDO AQUÍ.

E lembra o proverbio masai que di:
"A TERRA NON A HERDAMOS DOS NOSOS PAIS:
PEDÍMOSLLA PRESTADA AOS NOSOS FILLOS"

sábado, dezembro 01, 2007

Gala de entrega dos premios GALIZA CREA


Xa hai data para a entrega de premios de Galiza Crea, no que o documental CICLO COMBINADO (das pontesas Sabela Pernas e Nuria Castro), foi seleccionado como mellor traballo audiovisual galego.
A gala será o venres 14 de decembro as 20.00 h, no Auditorio Municipal de Cangas do Morrazo (Pontevedra).
O acto incluirá: a proxección do video gañador de audivisual (CICLO COMBINADO), despois representación da obra de teatro gañadora. Entrega de premios das especialidades de: audiovisual, teatro, relato, poesía, graffiti, carteis e música.
O final haberá un ágape (como non!!).

Brigada Bravo&Díaz


A todos os que vos apeteza, tedes unha cita mais que curiosa este Domingo as 21:30, no pub Run-Rum de Ferrol. (preto da praza de Amboaxe). O zanfoñista Germán Díaz e o guitarrista Antonio Bravo, daranos a súa versión de cancións populares da guerra civil española, por moitos de nos descoñecidas.

Para saber mais: http://www.germandiaz.net/inicio.html

http://www.sociedadsonora.com/abravo.html