Videos da festa da fraga

Loading...

sábado, novembro 17, 2007

Axudas para actuacións de reindustrialización nas comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal


ORGANISMO CONVOCANTE: Ministerio de Industria, Turismo e Comercio
ACTUACIÓN: Convocatoria de axudas dirixidas a actuacións de reindustrialización nas comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal, correspondentes ao ano 2008.
OBXECTIVOS: Estas bases desenvolven o conxunto de actuacións destinadas a incentivar proxectos que se realicen no ano 2008 que teñan a finalidade de contribuír á reindustrialización nas comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal, a través das áreas de infraestrutura e de industria.
BENEFICIARIOS: Poderán ser beneficiarios:
a) Para o área de infraestrutura: Entidades públicas, incluíndo as empresas públicas dependentes de ditas Entidades, institucións sen ánimo de lucro e asociacións de empresas que teñan a finalidade de proporcionar servizos de uso común ou compartido ao sector empresarial de carácter técnico conexos á actividade industrial, sempre que non se adiquen a actividades industriais, comerciais e de servizos distintas das correspondentes a este área de infraestrutura, e que estes servizos os presten a prezos de mercado.
b) Para o área de industria:Empresas e asociacións de empresas públicas e privadas que desenvolvan unha actividade produtiva de carácter industrial.
IMPORTE DAS AXUDAS:
a) Para o área de infraestrutura:Subvencións ata un montante máximo do 50 por cento do orzamento financiable da actuación.Préstamos reembolsables sen intereses ata un montante máximo do 75 por cento do orzamento financiable da actuación. Terán un tipo de interese do 0 por cento anual e unha duración máxima de quince (dez de amortización máis cinco de carencia).
b) Para o área de industria:Préstamos reembolsables ata un montante máximo do 50 por cento do orzamento financiable da actuación. Terá un tipo de interese do 0 por cento anual e unha duración máxima de 15 anos (10 anos de amortización máis 5 de carencia). En todo caso, o beneficiario deberá satisfacer con fondos propios, como mínimo, o financiamento do 25 por cento da inversión financiable.Con excepción da axuda concedida para grandes proxectos de investimento e da axuda concedida no sector do transporte, os límites máximos previstos poderán incrementarse en 20 puntos porcentuais para as axudas concedidas a pequenas empresas e en 10 puntos porcentuais para as axudas concedidas ás medianas empresas.
VIXENCIA:
Dende o 23 de Outubro ata o 21 de Novembro de 2007.

Sem comentários: