Videos da festa da fraga

Loading...

sexta-feira, novembro 23, 2007

III Concurso fotográfico de DESASTRES ARQUITECTÓNICOS na Provincia de Lugo
Coma algúns xa tedes experiencia, nestas lindes, podedes participar neste concurso para coller uns cartos para as vindeiras festas do Nadal, onde seguro que fan falla.

Bases:


1. ENTIDADE CONVOCANTE: Comisión de Cultura da Delegación en Lugo do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia; con sede na Rúa Puro Cora nº1 - 27002 Lugo. Tel: 982230011.


2.Finalidade do Concurso: A presente é a terceira edición dun concurso fotográfico que procura imaxes de Acertos Arquitectónicos na provincia de Lugo a fin de reclamar atención sobre a boa arquitectura pasada e presente na provincia e divulga-los bos traballos a fin de que sexan coñecidos, valorados e respectados.


3. Caracter do Concurso: O Concurso é aberto, anónimo, gratuito e de fase única; para fotografías orixináis, inéditas e non premiadas con anterioridade.


4. Concursantes: Poderán participar tódalas persoas que o desexen. Non poderán participar no presente concurso os membros do xurado, da Comisión de Cultura da Delegación de Lugo do C.O.A.G.; nin aquelas persoas ligadas a elas por relacións de parentesco ou laborais.


5. Xurado: O Xurado do presente concurso estará formado por:- O presidente da Delegación en Lugo do C.O.A.G. ou persoa en quen delegue; que actuará coma presidente do Xurado- O encargado da Comisión de Cultura da Delegación en Lugo do C.O.A.G. ou persoa en quen delegue.- Un arquitecto pertencente á Comisión de Cultura da Delegación en Lugo do C.O.A.G. que actuará asimesmo coma secretario do Xurado.- Dous membros escollidos entre os colectivos de fotógrafos, artistas ou intelectuais de prestixio vinculados ó tema arquitectónico.As decisións do xurado serán irrevocables, definitivas e inapelables e tomaranse por maioría simple de votosNingún premio poderá ser declarado deserto.


6. Criterios de selección: Na selección das fotografías teranse en conta tanto a calidade Arquitectónica do fotografiado coma a calidade artística da propia fotografía.


7. Presentación das Fotografías: As imaxes presentadas a concurso entregaranse na dirección da entidade convocante persoalmente ou por correo certificado, dentro dun sobre que inclúa as mesmas e outro sobre cos datos do concursante identificado exteriormente polo lema escollido polo mesmo; sendo excluidos inmediatamente aqueles traballos presentados fora de prazo ou que non respeten as condicións de anonimato do concurso.Tódalas fotografías deberán presentarse sobre un soporte de dimensións de 40x40cm de cartón pluma branco, de non máis de 4mm de espesor. Na parte posterior do soporte terá escrito "ACERTOS", o título da fotografía e o lema escollido polo concursante.A fotografía, de tamaño e formato libre ata un máximo de 30x30cm estará adherida ó soporte deixando un borde libre de alomenos 3cm. Admitirase calquera procedemento de revelado ou tratamento do papel que non desvirtúe a realidade do fotografiado.No sobre cos datos do concursante, identificado exteriormente unicamente polo lema escollido por este deberán incluirse os seguintes datos:- Nome completo do participante.- Fotocopia do Documento Nacional de Identidade, ou Pasaporte do concursante.- Dirección completa, dirección de correo electrónico e teléfono de contacto do participante.- Ubicación xeográfica dentro da provincia de Lugo do fotografiado, identificada polo título da imaxe, concello e dirección.8. Prazos: As fotografías poderán presentarse ata as 14:00 Horas do día 30 de Novembro do 2007, non admitindose ningúnha presentación con posterioridade a esta data.A resolución do xurado farase nun prazo máximo de 30 días naturais, contactandose cos autores seleccionados e premiados.As obras non seleccionadas nin premiadas poderán ser retiradas ata un mes despois da resolución do concurso, pasando a poder do C.O.A.G. a partires desa data, sendo este libre de facer con elas o que estime oportuno.
9. Premios: Dacordo ca opinión do xurado concederanse os seguintes premios:
1º Premio, dotado con 1000 Euros
2º Premio, dotado con 400 Euros
3º Premio, dotado con 200 Euros
Accesits: O Xurado poderá conceder os accesit que considere oportunos, dotados con 75 Euros cada un.
Asimesmo a tódolos concursantes dos que se seleccionen fotografías para a exposición das mesmas concederáselles un diploma acreditativo.
10. Aceptación das bases: A participación no concurso supón a aceptación plena das bases.As obras seleccionadas pasarán a formar parte dos fondos do C.O.A.G. a tódolos efectos, facendo os autores cesión dos seus dereitos sobre as mesmas a favor do C.O.A.G.Tódalas obras seleccionadas formarán parte dunha exposición a realizar no salón de Actos da Delegación en Lugo do C.O.A.G., e eventualmente daquelas mostras organizadas con posterioridade nas que se estime oportuno. Nestas mostras indicarase o título, ubicación do fotografiado e nome do autor.Os participantes eximen ó Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia de calquera responsabilidade derivada do plaxio ou de calquera outra transgresión da lexislación vixente na que puidera incurrir algun dos participantes. En caso de conflicto serán de aplicación as disposicións vixentes en materia de propiedade intelectual e de responsabilidade civil.
Para saber máis preme aquí

4 comentários:

Anónimo disse...

Sería unha boa idea pra amosar a oura cara da moeda en As Pontes.

Animádevos! :)

jatomiau

Anónimo disse...

Os gañadores deste concurso están en http://lugo.coag.es/index.php?option=com_content&task=view&id=131&Itemid=38
(desastres), e en: http://lugo.coag.es/index.php?option=com_content&task=view&id=132&Itemid=38 (acertos)

Choiva Azeda disse...

Moitas gracias polo aviso. Xa colgamos os enlaces na bitácora. Noraboa aos gañadores.

Choiva Azeda disse...

Jatomiau, se vos animades os de Amigus, facemos un de acertos en As Pontes, que me dis?